viernes, 25 de marzo de 2011

"Es que el gallego me tiene manía"

É habitual que en tódalas escolas haxa rapaces "con dificultades de aprendizaxe" (o que os nenos, que son moi crueis, chaman "o parvo da clase"). Non ten nada de raro aínda que é pouco común (un alumno entre varios centos, normalmente), e o problema pode solucionarse, unha vez que se detecte, que os pais recoñezan a natureza do problema e se poñan os medios necesarios por parte de pais e profesores.

Pero gracias a "Galicia Bilingüe" ese problema está "desaparecendo" en Galicia: Jloria Lajo descubriu un día a verdadeira natureza das "dificultades de aprendizaxe" dos escolares galegos. Gracias a ela, esas nais, angustiadas pensando que tal vez o seu fillo é un pouco "retarded", xa teñen a excusa perfecta para enganarse a sí mesmas: "no, mi hijo no te tiene ninjún problema para aprender, mi hijo no te es tonto ni nada de eso: la culpa la tiene el jallejo". A lingua galega é o novo chibo expiatorio: para qué recoñecer que se ten un problema na casa cando se lle pode bota-la culpa a algo ou alguén de fóra?

E ós nenos (non só ós que teñan dificultades para aprender, senón tamén ós que simplemente son pouco aplicados) esa excusa venlles de carallo: antes era habitual o de "é cousa da profe, que me ten manía", pero estaba moi visto e era difícil que unha nai tragase ese conto. Agora, "Jalicia Pilingui" ofrécelles unha excusa nova: "es que yo el jallejo no te lo entiendo y con estes libros no me entero, ho".

Se a isto engadimos unha nai o bastante idiota como para tragar esa excusa (seguro que coa asignatura de inglés non vale), e con prexuízos contra o galego (ata o punto de cambiarlle o libro ó seu fillo, non sexa que co libro en galego se lle volva "de pueblo"), o resultado é o que vimos esta semana: unha melodramática rolda de prensa con Jloria Lajo e unha nai angustiada, contando o terrible drama humano das "víctimas da imposición lingüística". Isto sí que é unha horrible desgracia para moitas familias, e non o do tsunami dos xaponeses.

Se temos en conta que seguramente na mesma escola hai centos de nenos co mesmo libro en galego, que non son galegofalantes e que non teñen ningún problema, non é difícil deducir que se cadra o problema do rapaz non é o galego... síntoo moito por el, por ter unha nai tan imbécil e prexuizosa que en lugar de tentar solucionar os problemas de aprendizaxe do seu fillo co galego, prefire utilizalo para as súas guerriñas ideolóxicas (da man desa banda), e ademáis contribuíndo a agrava-lo problema (cambiándolle o libro en galego por un en castelán, en lugar de axudarlle a aprende-la lingua que non domina; meténdolle na cabeza os seus prexuízos lingüísticos; creándolle unha situación de conflicto nas aulas...) Lamentable. Moito.

En fin, débenlle pagar moi ben a Jalicia Pilingui por facer o indio desta maneira. Eu pensaba que, unha vez que Habichuelo perpetrase o seu contradecreto do galego, os seus servizos xa non serían necesarios e os amigos da FAES de las JONS lles cortarían o grifo... pero resulta que ó final este teatrillo aínda lles é útil (sobre todo agora que veñen unhas eleccións): Jloria Lajo e os seus mariachis teñen que facer estas paiasadas para facer que, ó seu lado, Habichuelo e o PP parezan "moderados", "ecuánimes" e "equilibrados" no tema lingüístico. Se é que está todo pensado.

====================

Es habitual que en todas las escuelas haya chavales "con dificultades de aprendizaje" (lo que los niños, que son muy crueles, llaman "el tonto de la clase"). No tiene nada de raro aunque es poco común (un alumno entre varios cientos, normalmente), y el problema puede solucionarse, una vez que se detecte, que los padres reconozcan la naturaleza del problema y se pongan los medios necesarios por parte de padres y profesores.

Pero gracias a "Galicia Bilingüe" ese problema está "desapareciendo" en Galicia: Jloria Lajo descubrió un día la verdadera naturaleza de las "dificultades de aprendizaje" de los escolares gallegos. Gracias a ella, esas madres, angustiadas pensando que tal vez su hijo es un poco "retarded", ya tienen la excusa perfecta para engañarse a sí mismas: "no, mi hijo no te tiene ninjún problema para aprender, mi hijo no te es tonto ni nada de eso: la culpa la tiene el jallejo". La lengua gallega es el nuevo chivo expiatorio: ¿para qué reconocer que se tiene un problema en casa cuando se le puede echar la culpa a algo o alguien de fuera?

Y a los niños (no sólo a los que tengan dificultades para aprender, sino también a los que simplemente son poco aplicados) esa excusa les viene de narices: antes era habitual lo de "es cosa de la profe, que me tiene manía", pero estaba muy visto y era difícil que una madre tragase ese cuento. Ahora, "Jalicia Pilingui" les ofrece una excusa nueva: "es que yo el jallejo no te lo entiendo y con estes libros no me entero, oh".

Si a esto añadimos una madre lo bastante idiota como para tragarse esa excusa (seguro que con la asignatura de inglés no vale), y con prejuicios contra el gallego (hasta el punto de cambiarle el libro a su hijo, no sea que con el libro en gallego se le vuelva "de pueblo"), el resultado es lo que hemos visto esta semana: una melodramática rueda de prensa con Jloria Lajo y una madre angustiada, contando el terrible drama humano de las "víctimas de la imposición lingüística". Esto sí que es una horrible desgracia para muchas familias, e no lo del tsunami de los japoneses.

Si tenemos en cuenta que seguramente en la misma escuela hay cientos de niños con el mismo libro en gallego, que no son gallegohablantes y que no tienen ningún problema, no es difícil deducir que a lo mejor el problema del chaval no es el gallego... lo siento mucho por él, por tener una madre tan imbécil y prejuiciosa que en lugar de intentar solucionar los problemas de aprendizaje de su hijo con el gallego, prefiere utilizarlo para sus guerritas ideológicas (de la mano de esa banda), y además contribuyendo a agravar el problema (cambiándole el libro en gallego por uno en castellano, en lugar de ayudarle a aprender la lengua que no domina; metiéndole en la cabeza sus prejuicios lingüísticos; creándole una situación de conflicto en las aulas...) Lamentable. Mucho.

En fin, le deben pagar muy bien a Jalicia Pilingui por hacer el indio de esta manera. Yo pensaba que, una vez que Habichuelo perpetrase su contradecreto del gallego, sus servicios ya no serían necesarios y los amigos de FAES de las JONS les cortarían el grifo... pero resulta que al final este teatrillo aún les es útil (sobre todo ahora que vienen unas elecciones): Jloria Lajo y sus mariachis tienen que hacer estas payasadas para hacer que, a su lado, Habichuelo y el PP parezcan "moderados", "ecuánimes" y "equilibrados" en el tema lingüístico. Si es que está todo pensado.

 
Dejen a nuestros ancianos tranquilos
19A-lomojó